Opinie Cornel Coca Constantinescu, ASF: Mutualizarea riscurilor şi protecţia „clientului cu risc ridicat“

  • Acasa
  • Stiri Asigurari
  • Opinie Cornel Coca Constantinescu, ASF: Mutualizarea riscurilor şi protecţia „clientului cu risc ridicat“

Necesitatea de diminuare a pier­de­rilor fi­nan­ciare proprii sau ale altora, re­zul­tate din eve­nimente produ­că­toare de pre­judicii, a generat ne­voia de a acţiona pentru ad­mi­nis­tra­rea ris­cului de­ter­mi­nat de apa­ri­ţia unui eveniment alea­to­riu.

 

Există riscuri care nu pot fi ad­mi­nis­trate în con­diţii optime la nivel individual, ci nu­mai la nivelul unui grup, animat de acelaşi in­te­res. Aceste con­siderente au generat apa­ri­ţia unor for­me de mu­tua­lizare, bazate pe so­li­da­ritate, ast­fel încât astăzi vor­bim de mu­tua­li­zarea riscurilor, de o împărţire a lor, care per­mite o finanţare şi o ges­tionare eficiente ale acestora.

 

Pe această filozofie se bazează asigu­ră­ri­le, ca for­mă de protecţie financiară a persoa­nei asi­gu­rate sau a unui terţ ce trebuie des­pă­gubit ca ur­mare a prejudiciului cauzat. Unele produse de asi­gurare sunt obligatorii, fiind de interes general şi sunt de regulă re­gle­mentate ca structură şi con­ţinut, cu ex­cep­ţia preţului, stabilit de regulă pe principii concurenţiale. Asigurările obligatorii au im­pact asupra unui număr mare de persoane şi de­ţin o pondere importantă în pieţele de asi­gu­rări emergente, astfel încât disfuncţio­na­lităţi în această zonă pot afecta stabilitatea şi echi­librul pie­ţei, în principal atunci când se con­stată o debalansare între preţ şi calitatea ser­viciilor de despăgubire.

 

Un factor important pentru atenuarea dis­torsiunilor în cazul asigurărilor obligatorii se referă la gradul de cuprindere în asigu­rare, care ar trebui să se apropie de 100%, per­miţând îm­păr­ţirea riscului. Prin urmare, ar trebui între­prin­se măsuri pentru a cuprin­de în asigurare toate per­soanele obligate, chiar şi pe cele cu risc ridi­cat, în con­diţiile în care interesul general preva­lea­ză asu­pra in­te­resului individual, deoarece asi­gurarea RCA este obligatorie şi reprezintă un in­stru­ment social de transfer al riscului.

 

Natura asigurării RCA, de protejare a ter­ţilor împotriva consecinţelor accidentelor au­to, creşte într-o anumită măsură riscul mo­ral, prin ati­tudinea cvasiindiferentă faţă de risc a per­soa­nei asigurate, datorată dimi­nuă­rii relative a răs­punderii personale, cu im­plicaţii asupra ni­velului primei în viitor.

Continuare in pagina zf.ro

Articolul anterior
Articolul următor